SAVEZ PROMOVIRA PRAKSU TRANSPARENTNOG FINANSIRANJA OCD

08.Mar.2018.

 

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) od 15. novembra/studenog realizira dvogodišnji projekat Podrška razvoju uslužno orijentisane lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Aktivnosti projekta naslanjaju se na Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD je trogodišnji projekat (februar 2017. - februar 2020. godine) utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD).

Aktivnosti Saveza primarno su usmjerene na saradnju sa 11 ReLOaD partnerskih JLS na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i na promociju LOD metodologije među jedinicama lokalne samouprave (JLS) koje su aplicirale za ReLOaD projekat ali nisu prošle.

U okviru svojih aktivnosti Savez trenutno uspostavlja saradnju sa devet JLS koje nisu prošle u projekat s ciljem promocije LOD metodologije.  

Sastanci su održani sa sljedećim JLS: Kiseljak, Breza, Posušje, Bužim, Odžak, Orašje i Goražde. Tokom naredne sedmice sastanci će biti održani i u općinama Pale FBiH i Stolac.

Svrha sastanka je da se utvrdi da li postoji potreba, mogućnost i spremnost od strane općinskog rukovodstva za usvajanje LOD metodologije kao transparentnog načina finansiranja OCD putem javnog poziv po projektnom principu.

Iskustvo sa do sada održanih sastanaka govori da su JLS djelomično upoznate sa LOD metodologijom, ali u potpunosti shvaćaju sve prednosti i koristi primjene LOD Metodologije, kako za JLS, tako i za građane.

Savez će ponuditi svim zainteresiranim JLS tehničku pomoć u pogledu izrade i donošenja Odluke o prihvatanju LOD metodologije.