SOGFBIH i UPKP u FBIH potpisali Memorandum o saradnji

18.Apr.2022.
MoU

Dana 15. aprila 2022. godine direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) Vesna Travljanin i predsjednik Upravnog odbora Udruženja/Udruge preduzeća/poduzeća komunalne privrede/gospodarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine Selim Babić potpisali su Memorandum o saradnji u oblasti kreiranja politika i propisa u oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Ciljevi memoranduma ogledaju se u zajedničkom zastupanju interesa pred državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim/ gradskim organima i institucijama, kao i međunarodnim i domaćim organizacijama, zajedničkom pripremanju i implementaciji projekata i drugih aktivnosti od interesa za potpisnike i njihove članice, umrežavanju i saradnja sa udruženjima i njihovim članicama na lokalnom i regionalnom nivou i šire, podsticanje i razvijanje međusobne saradnje jedinica lokalne samouprave i JKP u FBiH, kao i u oblasti jačanja kapaciteta UPKP u FBiH i SOGFBiH kroz različite oblike edukacije u svrhu unapređenja sopstvenih djelatnosti, kao i za efikasno korištenje sredstava EU i sredstava drugih međunarodnih donatora.

Potpisivanje Memoranduma o saradnji uslijedilo je kao rezultat dugogodišnje zajedničke saradnje na polju implementacije projekata iz oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje. Jedan od ciljeva memoranduma da te odnose učvrsti i intenzivira u narednom periodu.