Javni poziv za izbor izvođača obuke

28.Apr.2018.
ReLOaD

Na osnovu člana 6. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

J A V N I    P O Z I V

za učešće u postupku izbora izvođača obuke i stručnog usavršavanja izabranih zvaničnika - vijećnika u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  

Javni poziv se odnosi na izbor eksperata za realizaciju obuke na temu: "Uključenja građana u procesu donošenja odluka".

Obuka je jednodnevnog karaktera i održat će se u 11 partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru aktivnosti na Projektu "Podrška jačanju usluga u jedinicama lokalne samouprave", a koji se provodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija. Obuka će se održati na području Federacije BiH u periodu septembar - novembar ove godine. Obrazac za prijavu možete naći na našoj web stranici www.sogfbih.ba , odnosno na vertikalnom meniu Treninzi i edukacije - CED / Javni poziv 2018-2. Izabrani kandidat /i biće dužni proći trening za trenere koji će se održati 29. maja na širem području Sarajeva.

Pravo na podnošenje prijave za poziciju izvođača obuke imaju fizička i pravna lica. Izbor izvođača obuke vršit će Stručna komisija koja će izvršiti ocjenjivanje ispunjenja uslova u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pravilnik možete naći na web stranici Saveza općina i gradova FBiH www.sogfbih.ba u horizontalnom meniu INTERNI AKTI na drugoj strani, odnosno na sljedećem linku: http://www.sogfbih.ba/uploaded/interni%20akti/Pravilnik%20o%20izboru%20izvodj%20obu.pdf

Potencijalni kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

-        Biografiju (CV) na jednom od službenih BH jezika, sa posebnim naglaskom na temu obuke,
-        diplomu o stečenoj visokoj stručnoj spremi,
-        popunjen prijavni obrazac (naći na: www.sogfbih.ba ),
-        kopiju lične karte,
-        izvod iz sudskog registra (za pravno lice),
-        i druga dokumentacija kojom se može dokazati ispunjavanje minimalnih uvjeta za provođenje obuke u skladu sa čl. 4. i 5. Pravilnika o izboru izvođača obuke i stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerene kopije.

Popunjen prijavni obrazac, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti putem e-maila na dino@sogfbih.ba ili pošte na sljedeću adresu:

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine,
Adresa: Musala br.5,
71 000 Sarajevo
s naznakom „Za javni poziv", najkasnije do 15.05.2018. godine.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 033 216 502, kontakt osoba je Edin Demirović.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE PREDAVAČA