Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Datum projekta
-
ReLOaD logo

O ReLOaD projektu

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).  

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* [1] i Srbiji.  

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionirati kao platforma za umrežavanje zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.  

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.  

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju organizacije civilnog društva, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga prema građanima.  

U Bosni i Hercegovini, ReLOaD projekat sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave:

 1. Banja Luka
 2. Bratunac
 3. Bijeljina
 4. Brod
 5. Centar Sarajevo
 6. Gradačac
 7. Jablanica
 8. Kakanj
 9. Maglaj
 10. Modriča
 11. Pale
 12. Rudo
 13. Sokolac
 14. Stari Grad Sarajevo
 15. Teslić
 16. Tešanj
 17. Travnik
 18. Trebinje
 19. Tuzla
 20. Vitez
 21. Vogošća

U ovim jedinicama lokalne samouprave ReLOaD će svoje aktivnosti usmjeriti na rad sa predstavnicima općinske administracije, općinskih vijeća i organizacija civilnog društva, te unapređenje njihovih kapaciteta za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva. 

U jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje već imaju usvojen pravni okvir za transparentnu dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva, ReLOaD će raditi na njegovoj intenzivnijoj provedbi i osiguranju održivosti takvog sistema. U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju već usvojeni pravni okvir, ReLOaD projekat će raditi na njegovom usvajanju i samoj provedbi u Bosni i Hercegovini. 

Odabrane partnerske općine i gradovi se obavezuju da će na transparentan način finansirati projekte od javnog interesa, koje će provoditi organizacije civilnog društva, a sa ciljem poboljšanja životnih uslova za sve građane.

U odabranim općinama i gradovima, ReLOaD projekat će podržati provedbu 80 projekata organizacija civilnog društva, a očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 20.000 građana u Bosni i Hercegovini.  Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za najranjivije kategorije društva, projektima koji rade na unaprjeđenju ravnopravnosti spolova i zaštiti okoline, te projektima koji se bave pitanjima ljudskih prava. 

Suština ReLOaD projekta je u primjeni transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva koji su utemeljeni na lokalnim strateškim dokumentima i koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u:  RELOADWesternBalkans

#ReLOaD          #LokalnaDemokratija


[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti


Video:
1. Minuta za lokalnu demokratiju - Jačanje građanskog učešća
2. Minuta za lokalnu demokratiju - 'Stanovanje uz podršku' za osobe sa invaliditetom
3. Minuta za lokalnu demokratiju - Mala škola ribolova
4. Minuta za lokalnu demokratiju - Jake žene, jaka lokalna zajednica
5. Minuta za lokalnu demokratiju - Ekologija i teatar u Travniku
6. Minuta za lokalnu demokratiju - Stari romski zanati u Vitezu
7. ReLOaD u BiH

PROJEKTNE AKTIVNOSTI SAVEZA ZA PERIOD 15.11.2017. - 14.12.2019. GODINE (Produženo do 30.11.2020.)

1.    Unaprijeđenje kapaciteta vijećnika i predstavnika ReLOaD partnerskih JLS za razumjevanje i provedbu LOD metodologije i poboljšanje saradnje sa OCD - AKTIVNOST ZAVRŠENA

a. Obuka za vijećnike na temu: "Transparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS" (11 JLS);
Stari Grad Sarajevo (13.04.2018.), Tešanj (17.04.2018.), Kakanj (18.04.2018.), Centar Sarajevo (19.04.2018.), Vogošća (19.04.2018.), Maglaj (20.04.2018.), Tuzla (23.04.2018.), Jablanica (24.04.2018.), Travnik (25.04.2018.), Vitez (8.05.2018.) i Gradačac (9.05.2018.). Dodatno odobrene obuke Bužim (22.01.2019.), Konjic (28.01.2019.) i Breza (30.01.2019.).

b. Obuka za vijećnike na temu: "Uključenost građana i OCD u procese donošenja odluka" (11 JLS);
Vitez (20.06.2018.), Jablanica (21.06.2018.), Vogošća (21.06.2018.), Tuzla (25.06.2018.), Travnik (4.07.2018.), Kakanj (5.07.2018.), Centar Sarajevo (12.07.2018.), Tešanj (10.09.2018.), Maglaj (6.11.2018.), Gradačac i Stari Grad Sarajevo

c. Organizacija treninga "LOD metodologija  - primjena u praksi" (5 JLS - državni službenici); - Vogošća, 12.12.2017.

d. Organizacija treninga "LOD metodologija  - primjena u praksi" (6 JLS - državni službenici); - Vogošća, 20.12.2017.

2.    Promocija LOD metodologije među JLS koje su aplicirale za ReLOaD projekat ali nisu prošle - AKTIVNOST ZAVRŠENA

a. Promovirati LOD Metodologiju među 9 JLS čije aplikacije nisu zadovoljile za učešće u ReLOaD projektu;
Odluku o načinu odabira projekata OCD po LOD metodologiji usvojila su sljedeća općinska/gradska vijeća:
- Općina Pale FBiH (Prača) na 14. redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 29.04.2018. godine;
- Grad Goražde na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća koja je održana 31.05.2018. godine usvojen je Nacrt odluke. Na 15. sjednici Općinskog vijeća od 29.11.2018. godine usvojen je Prijedlog odluke;
- Općina Konjic je na sjednici Općinskog vijeća koja je održana 27.02.2019. godine donijela Odluku o usvajanju LOD metodologije.

b. Unaprijediti saradnju sa Uredom za reviziju institucija FBiH kroz izradu zajedničkog akcionog plana i Memoranduma o razumjevanju.

3.    ICT rješenje za unapređenje saradnje JLS i OCD - AKTIVNOST ZAVRŠENA

a. Izraditi studiju "Potencijalni oblici poboljšanja saradnje između JLS i OCD kroz korištenje ITC rješenja";

b. Provesti 11 fokus grupa.
Centar Sarajevo (10.05.2018.), Jablanica (11.05.2018.), Tešanj (14.05.2018.), Tuzla (15.05.2018.), Maglaj (30.10.2018.), Vitez (6.11.2018.), Kakanj (7.11.2018.), Vogošća (8.11.2018.), Gradačac (12.11.2018.), Travnik (24.12.2018.) i Stari Grad Sarajevo (17.01.2019).

4.    Identifikacija najboljih primjera i prakse saradnje između JLS i OCD i lokalna i regionalna promocija modela transparentnog finansiranja - AKTIVNOST ZAVRŠENA

a. Zajedno sa Savezom opština i gradova RS-a, razviće se pravila, smjernice i plan aktivnosti za provedbu natjecateljskog procesa razmjene najboljih praksi za partnerske JLS u BiH;

b. Putem javnog poziva i terenskih posjeta stručna komisija će izvršiti izbor najboljih praksi;

c. Organizacija ceremonije dodjele nagrada za najbolju praksu.
Usljed proglašenja stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa na području Federacije BiH i vanrednih mjera koje su uvedena na suzbijanju zaraze, nismo bili u mogućnosti realizirati ovu aktivnost. Umjesto održavanja svečane ceremonije realizirali smo izradu elektronske publikacije kojom smo predstavili najbolje prakse i video animaciju sa statističkim pokazateljima procesa izbora najbolje prakse.


OBJAVLJENE VIJESTI NA WEB STRANICI SAVEZA U OKVIRU PROJEKTA ReLOaD

Press povezano