Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) objavljuje javni poziv za jedinice lokalne samouprave za učešće u projektu

02.Apr.2021.
ReLOaD2

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD2 finansira Europska unija a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na teritoriji Zapadnog Balkana u: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu* Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

ReLOaD je započeo drugu fazu implementacije 1. januara 2021. godine i tokom naredne 4 godine cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i mladih da aktivno učestvuju u donošenju odluka te unapređenjem poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

Ukupna vrijednost projekta je 13 miliona eura, a finansira ga Europska unija, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projektne komponente u BiH je 3,6 miliona eura.

Pozivaju se JLS koje nisu do sada učestvovale u prethodnoj fazi ReLOaD projekta ili jednoj od faza projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD projekat) da izraze interes za učestvovanje u projektu. U okviru ovog javnog poziva će biti odabrano minimalno 5 partnerskih JLS kojima će biti pružena podrška u daljem razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata OCD.

Podnošenje prijava i rokovi

Kriteriji za prijavu i odabir JLS opisani su u Smjernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostalu prijavnu dokumentaciju, objavljene na sljedećim web stranicama: www.ba.undp.org, www.sogfbih.ba, www.alvrs.com. Poziv je otvoren u periodu od 31. marta 2021. godine do 30. aprila 2021. godine.
Informativne sesije o javnom pozivu će se održati putem ZOOM platforme 08. aprila, 15. aprila i 22. aprila 2021. godine, a dodatne informacije za ove sesije će biti objavljene na gore navedenim web stranicama i službenom Facebook nalogu UNDP-a.

Prijavni obrazac i sva ostala zahtijevana dokumentacija treba biti dostavljena u jednom štampanom primjerku i u elektronskoj formi (USB) putem preporučene pošte ili lično najkasnije do 30.aprila 2021. godine do 17:00 sati, na sljedeću adresu:

UNDP BiH
Za: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - ReLOaD2
Zgrada Ujedinjenih nacija
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Prijave za učešće podnesene na druge načine (npr. faks ili email) neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje stižu poštom, trebaju imati poštanski žig koji ukazuje da je prijava poslana u okviru navedenog roka. Za dodatne informacije i pojašnjenja molimo vas da zahtjeve uputite elektronskom poštom na adresu: registry.ba@undp.org. Odgovori na pitanja će vam biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana nakon prijema upita.

Dokumentaciju za prijavu na javni poziv možete preuzeti sa sljedećeg linka: https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=76890

* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999