Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Datum projekta
-
ReLOaD2

ReLOaD2 banerRegionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 će se nastaviti provoditi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999.

Na Zapadnom Balkanu još uvijek je nedovoljno razvijena saradnja između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Projekat za cilj ima jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Uz spomenuto, radit će na jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD2 će poboljšati kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna partnerstva i doprinijet će poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Podstaći će lokalne vlasti da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Također, Projekat će promovisati angažovanje mladih i podržati sprovođenje omladinskih inicijativa, te će raditi na poboljšanju njihovih ekonomskih perspektiva u partnerskim lokalnim zajednicama

U Bosni i Hercegovini, ReLOaD 2 projekat sarađuje sa 13 jedinica lokalne samouprave:

 1. Bihać
 2. Centar Sarajevo
 3. Gacko
 4. Goražde
 5. Gradiška
 6. Istočno Sarajevo
 7. Mostar
 8. Novo Sarajevo
 9. Prijedor
 10. Prozor-Rama
 11. Rudo
 12. Ugljevik
 13. Vitez

ReLOaD2 Facebook: https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans
ReLOaD2 UNDP webstranica: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/development-impact/ReLOaD.html
Knowledge Sharing Platforma: https://eulocaldemocracy4wb.org/en

______________________________________________________

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine ima potpisan ugovor o realizaciji aktivnosti za period od 36 mjeseci (15. septembar 2021. - 14. septembar 2024. godine)

PROJEKTNE AKTIVNOSTI SAVEZA ZA PERIOD 15.09.2021. - 14.09.2024. GODINE

R1 Poboljšani kapaciteti općinskih/gradskih vijećnika i predstavnika partnerskih lokalnih vlasti ReLOaD2 za razumijevanje i implementaciju transparentnog modela finansiranja projekata OCD -a (LOD metodologija) iz budžeta JLS i poboljšana saradnja sa OCD-ima

A1.1. Održati obuku za općinske/gradske vijećnike na teme:

a) Transparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS (7 JLS)

Održane su sljedeće obuke: Centar Sarajevo, 18.11.2021; Vitez, 2.11.2021; Goražde, 16.12.2021; Bihać, 9.02.2022; Prozor-Rama, 8.03.2022; Novo Sarajevo, 28.05.2022;

b) Uključenost građana i OCD u procese donošenja odluka (7 JLS)

Održane su sljedeće obuke: Novo Sarajevo, 29.05.2022; Bihać, 13.10.2022; Prozor-Rama, 21.12.2022; Goražde, 29.12.2022; Vitez, 11.01.2023; Centar Sarajevo, 21.03.2023.

c) Izrada modula za elektronsku obuku vijećnika

A1.2. Održati obuku „LOD metodologija - primjena u praksi“ za predstavnike 2. grupe partnerskih ReLOaD2 JLS (Goražde, Mostar i Prozor Rama)

Održane su sljedeće obuke: Goražde, 12.05.2022; Prozor-Rama, 24.05.2022; Mostar, 31.05.2022.

A1.3. Održati najmanje 14 sastanaka sa rukovodstvom općinskih/gradskih vijeća u partnerskim ReLOaD2 JLS

Održani su sljedeći sastanci: Vitez, 25.10.2021; Centar Sarajevo, 29.10.2021; Goražde, 19.11.2021; Bihać, 30.12.2021; Mostar, 13.01.2022; Prozor-Rama, 23.02.2022; Novo Sarajevo, 23.03.2022.

A1.4. Organizacija najmanje 3 radionice na temu upravljanje projektnim ciklusom za OCD-e i zaposlene u partnerskim ReLOaD2 JLS

Održane su sljedeće obuke: Novo Sarajevo, 29. - 30.03.2023. PCM obuka; Novo Sarajevo, 11.04.2023., mentorski sastanak; Goražde, 13. - 14.04.2023., PCM obuka; Centar Sarajevo, 25. i 27.04.2023., PCM obuka; Centar Sarajevo, 12.05.2023. i 02.08.2023., mentorski sastanak; Bihać, 4. - 5.05.2023., PCM obuka.

A1.5. Izrada analize o predstavljanju budžeta partnerskih ReLOaD2 JLS na njihovim web stranicama i izrada minimuma standarda za transparentno predstavljanje budžeta partnerskih ReLOaD2 JLS na njihovim web stranicama

A1.6 Monitoring projekata u Gradu Mostaru (dodatna aktivnost za 2024. godinu)

Izabrana Anesa Markin za provođenja postupka nadzora realizacije projekata. Ova aktivnost obuhvata monitoring provedbe projekata deset udruženja sa kojima je Grad Mostar potpisao ugovore.

R2 Model transparentnog finansiranja OCD -a dodatno se promovira i integrira u JLS koje ne učestvuju u projektu ReLOaD2

A2.1. Izvršiti izbor 3 JLS za pružanje tehničke pomoći za usvajanje i implementaciju LOD metodologije

Prezentacija o prednosti primjene LOD metodologije održana u sljedećim mjestima: Domaljevac-Šamac, 25.05.2022; Banovići, 6.06.2022; Drvar, 23.06.2022; Čitluk, 4.07.2022; Trnovo, 8.11.2022; Ilijaš, 20.01.2023.

A2.2. i A2.3. Održati više sastanaka na nivou donosilaca odluka i tehničkom nivou kako bi se usvojila i implementirala LOD metodologija

A2.4. Promovirati najbolje prakse partnerskih JLS iz prethodne faze ReLOaD-a

R3 Identificirani primjeri najbolje prakse saradnje između JLS i OCD-a i primjeri primjene modela transparentnog finansiranja OCD-a koji se promovira na lokalnom nivou

A3.1. Razviti sistem pravičnog izbora najboljih praksi partnerskih ReLOaD2 JLS - aktivnost realizirana

A3.2. Provesti analizu trenutnog stanja, te postignutog napretka u partnerskim ReLOaD2 JLS i provesti bodovanje

Izabran prof. Jasmin Halebić za provođenje analize izbora najbolje prakse iz oblasti "Tranparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS"

A3.3. Izrada brošure i prezentacija najuspješnijih partnerskih ReLOaD2 JLS

R4 Promocija aktivnosti ReLOaD2 putem komunikacijskih kanala Saveza

Dodatna aktivnost:

- Monitoring realizacije projekata organizacija civilnog duštva u Istočnom Sarajevu i Mostaru

Press povezano