Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD 2)

Datum projekta
-
ReLOaD2

ReLOaD2 banerRegionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) nastavak je inicijativa podržanih od strane Evropske unije – Projekat jačanja lokalne demokratije (LOD, 2009-2016) i naknadno proširenog Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD, 2017-2020). Kao i prethodne projekte, ovaj projekat finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD2 će se nastaviti provoditi na Zapadnom Balkanu, konkretno Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

* Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999.

Na Zapadnom Balkanu još uvijek je nedovoljno razvijena saradnja između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Nedostatak transparentnosti u finansiranju OCD iz javnih izvora se prepoznaje kao jedna od najvećih prepreka razvoja i funkcionisanja civilnog društva, obzirom da ne postoji jasna odgovornost u raspodjeli i potrošnji tih sredstava. Modeli koji se koriste su često nepotpuni i diskriminatorni te ne doprinose jačanju položaja i važnosti civilnog društva u zajednicama i usporavaju dalji razvoj participativne demokratije.

Projekat za cilj ima jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu, putem osnaživanja civilnog društva i podsticanja mladih na aktivno sudjelovanje u procesu donošenju odluka, te unapređenja poticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo. Uz spomenuto, radit će na jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD2 će poboljšati kapacitete lokalnih samouprava i OCD da se uključe u produktivna partnerstva i doprinijet će poboljšanju pružanja usluga i realizaciji lokalnih prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama. Podstaći će lokalne vlasti da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Također, Projekat će promovisati angažovanje mladih i podržati sprovođenje omladinskih inicijativa, te će raditi na poboljšanju njihovih ekonomskih perspektiva u partnerskim lokalnim zajednicama

U Bosni i Hercegovini, ReLOaD 2 projekat sarađuje sa 13 jedinica lokalne samouprave:

 1. Bihać
 2. Centar Sarajevo
 3. Gacko
 4. Goražde
 5. Gradiška
 6. Istočno Sarajevo
 7. Mostar
 8. Novo Sarajevo
 9. Prijedor
 10. Prozor-Rama
 11. Rudo
 12. Ugljevik
 13. Vitez

ReLOaD2 Facebook: https://www.facebook.com/RELOADWesternBalkans
ReLOaD2 UNDP webstranica: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/development-impact/ReLOaD.html
Knowledge Sharing Platforma: https://eulocaldemocracy4wb.org/en

______________________________________________________

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine ima potpisan ugovor o realizaciji aktivnosti za period od 36 mjeseci (15. septembar 2021. - 14. septembar 2024. godine)

PROJEKTNE AKTIVNOSTI SAVEZA ZA PERIOD 15.09.2021. - 14.09.2024. GODINE

R1 Poboljšani kapaciteti općinskih/gradskih vijećnika i predstavnika partnerskih lokalnih vlasti ReLOaD2 za razumijevanje i implementaciju transparentnog modela finansiranja projekata OCD -a (LOD metodologija) iz budžeta JLS i poboljšana saradnja sa OCD-ima

A1.1. Održati obuku za općinske/gradske vijećnike na teme:

a) Transparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS (7 JLS)

Održane su sljedeće obuke: Centar Sarajevo, 18.11.2021; Vitez, 2.11.2021; Goražde, 16.12.2021; Bihać, 9.02.2022; Prozor-Rama, 8.03.2022; Novo Sarajevo, 28.05.2022;

b) Uključenost građana i OCD u procese donošenja odluka (7 JLS)

Održane su sljedeće obuke: Novo Sarajevo, 29.05.2022; Bihać, 13.10.2022; Prozor-Rama, 21.12.2022; Goražde, 29.12.2022; Vitez, 11.01.2023; Centar Sarajevo, 21.03.2023.

c) Izrada modula za elektronsku obuku vijećnika

A1.2. Održati obuku „LOD metodologija - primjena u praksi“ za predstavnike 2. grupe partnerskih ReLOaD2 JLS (Goražde, Mostar i Prozor Rama)

Održane su sljedeće obuke: Goražde, 12.05.2022; Prozor-Rama, 24.05.2022; Mostar, 31.05.2022.

A1.3. Održati najmanje 14 sastanaka sa rukovodstvom općinskih/gradskih vijeća u partnerskim ReLOaD2 JLS

Održani su sljedeći sastanci: Vitez, 25.10.2021; Centar Sarajevo, 29.10.2021; Goražde, 19.11.2021; Bihać, 30.12.2021; Mostar, 13.01.2022; Prozor-Rama, 23.02.2022; Novo Sarajevo, 23.03.2022.

A1.4. Organizacija najmanje 3 radionice na temu upravljanje projektnim ciklusom za OCD-e i zaposlene u partnerskim ReLOaD2 JLS

Održane su sljedeće obuke: Novo Sarajevo, 29. - 30.03.2023. PCM obuka; Novo Sarajevo, 11.04.2023., mentorski sastanak; Goražde, 13. - 14.04.2023., PCM obuka; Centar Sarajevo, 25. i 27.04.2023., PCM obuka; Centar Sarajevo, 12.05.2023. i 02.08.2023., mentorski sastanak; Bihać, 4. - 5.05.2023., PCM obuka.

A1.5. Izrada analize o predstavljanju budžeta partnerskih ReLOaD2 JLS na njihovim web stranicama i izrada minimuma standarda za transparentno predstavljanje budžeta partnerskih ReLOaD2 JLS na njihovim web stranicama

R2 Model transparentnog finansiranja OCD -a dodatno se promovira i integrira u JLS koje ne učestvuju u projektu ReLOaD2

A2.1. Izvršiti izbor 3 JLS za pružanje tehničke pomoći za usvajanje i implementaciju LOD metodologije

Prezentacija o prednosti primjene LOD metodologije održana u sljedećim mjestima: Domaljevac-Šamac, 25.05.2022; Banovići, 6.06.2022; Drvar, 23.06.2022; Čitluk, 4.07.2022; Trnovo, 8.11.2022; Ilijaš, 20.01.2023.

A2.2. i A2.3. Održati više sastanaka na nivou donosilaca odluka i tehničkom nivou kako bi se usvojila i implementirala LOD metodologija

A2.4. Promovirati najbolje prakse partnerskih JLS iz prethodne faze ReLOaD-a

R3 Identificirani primjeri najbolje prakse saradnje između JLS i OCD-a i primjeri primjene modela transparentnog finansiranja OCD-a koji se promovira na lokalnom nivou

A3.1. Razviti sistem pravičnog izbora najboljih praksi partnerskih ReLOaD2 JLS - aktivnost realizirana

A3.2. Provesti analizu trenutnog stanja, te postignutog napretka u partnerskim ReLOaD2 JLS i provesti bodovanje

Izabran prof. Jasmin Halelibić za provođenje analize izbora najbolje prakse iz oblasti "Tranparentno finansiranje OCD iz budžeta JLS"

A3.3. Izrada brošure i prezentacija najuspješnijih partnerskih ReLOaD2 JLS

R4 Promocija aktivnosti ReLOaD2 putem komunikacijskih kanala Saveza

Dodatna aktivnost:

- Monitoring realizacije projekata organizacija civilnog duštva u Istočnom Sarajevu i Mostaru

Press povezano