Održan sastanak na temu "Učešće građana u odlučivanju u mjesnim zajednicama – iskustva i izazovi"

02.Oct.2023.
slika

U Sarajevu je 29.09.2023. godine u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Saveza opština i gradova Republike Srpske, organizovan sastanak Mreže koordinatora za rad sa mjesnim zajednicama, u okviru kojeg je održana panel diskusija na temu "Učešće građana u odlučivanju u mjesnim zajednicama – iskustva i izazovi".

Cilj panel diskusije je bio sagledavanje trenutnog stanja lokalne regulative u vezi sa regulisanjem pitanja građanskog učešća u mjesnim zajednicama te iskustvena  identifikacija dobrih primjera i učinaka građanskog učešća u mjesnim zajednicama i uopšte u jedinicama lokalne samouprave.

Osim toga, cilj je bio identifikacija spornih pitanja, slabosti i nedostataka u pravnom okviru i u sprovođenju oblika građanskog učešća te davanje preporuke za unapređenje građanskog učešća u odlučivanju u mjesnim zajednicama, a time i u jedinicama lokalne samouprave.

Na diskusiji je napravljen pregled stanja lokalne regulative, koje su sve aktivnosti preduzete i kakvi su rezultati, uključujući i primjenu inovirane regulative. Razmatrano je kakva su isustva jedinica lokalne samouprave i mjesnih zajednica u organizovanju nekog od oblika učešća građana i koji su to najčešći oblici koji se organizuju, da li postoji stalna praksa uključivanja građana i koja su to pitanja o kojima se građani konsultuju.

Koordinator za rad s mjesnim zajednicama Općine Travnik Sifet Melić kazao je kako se radi o izuzetno važnom projektu vezanom za uključivanje građana u proces odlučivanja i kontrole izvršavanja tih odluka. „Projekat je izuzetno koristan i donio nam je brojne prednosti i benefite. Imali smo priliku da vidimo kako druge općine i mjesne zajednice rješavaju probleme na svom području te smo razmijenili iskustva“, kazao je Melić.

Koordinator za rad sa mjesnim zajednicama Općine Tešanj Hasan Plančić naveo je kako je cilj panel diskusije prezentovanje trenutne prakse po općinama. „Kada je u pitanju učešće građana, Općina Tešanj već ima nekoliko mehanizama koji se odnose na učešće građana kroz javne rasprave, inicijative građana, forume građana koje smo usvojili kroz projekat Jačanje uloge mjesnih zajednica“, pojašnjava Plančić.

Viša saradnica za pravna pitanja Saveza općina i gradova FBiH Selma Fišek, ističe kako će u narednom periodu općine i gradovi putem direktnog javnog poziva imati priliku da apliciraju sa projektnim prijedlozima za učešće u ciklusu nagrađivanja. „Za tri najbolje rangirane općine su obezbijeđene i novčane nagrade a naravno cijeli proces bodovanja će se izvršiti na osnovu kriterija koje je Savez općina i gradova FBiH u više navrata dostavljao partnerskim općinama kako bi iste bile u mogućnosti da provode aktivnosti u skladu sa zadanim kriterijima ukoliko žele da učestvuju u izboru“, kazala je Fišek.

Panel diskusija je održana u okviru aktivnosti na projektu “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini” kojeg Savezi provode u saradnji sa UNDP-om a kojeg finansiraju Vlade Švicarske i Švedska.