SoRi II – Social Rights for Vulnerable Groups (Socijalna prava za ranjive grupe)

Datum projekta
-
SoRi II logo2
SoRi II logo

Savez općina i gradova provodi projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Nikoga ne zapostaviti“ (Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the Leave No One Behind Principle), uz podršku NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) i GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).

Opći cilj projekta je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Kosovu i Albaniji da osiguraju ostvarenje socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava svojih građana, u skladu s principom „Nikoga ne zapostaviti“ (Leave No One Behind)  i ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals).

U projekat je bilo uključeno sedam asocijacija lokalnih vlasti iz regiona i 54 jedinice lokalne samouprave iz Zapadnog Balkana. Održano je sedam webinara o socijalnim pristupima kojima je prisustvovalo više od 600 ljudi. Takođe, razvijeno je pet e-learning kurseva o socijalnim pristupima, koje je uspješno završilo 140 polaznika.

Pored toga, organizovano je ukupno 6 mreža za učenje u koje je uključeno 27 lokalnih zajednica. Također, 12 lokalnih zajednica je implementiralo različite socijalne pristupe, a ukupno 27 lokalnih zajednica je podržano brzim mjerama protiv COVID-19.

Sljedeća faza projekta (SoRI III) više će se fokusirati na jačanje saradnje na više nivoa, uspostavljanje regionalne radne grupe NALAS-a za socijalno uključivanje, veći broj socijalnih mapiranja i jačanje multisektorskih modela za ekonomsku inkluziju za ugrožene grupe kroz finansiranje mogućnosti zapošljavanja i socijalnog mentorstva.

U sklopu SoRI II projekta (1.05.2020. - 15.06.2022.) provedene su sljedeće aktivnosti: SoRi

1. Brze mjere socio-ekonomskog oporavka općina za ugrožene grupe u vrijeme krize Covid-19 (Rapid municipal social-economic recovery measures in times of Covid-19 crisis)

Cilj ove aktivnosti je pružanje podrške i pomoći najugroženijim grupama stanovništva u Federaciji BiH, a prvi dio aktivnosti odnosi se na pružanje podrške lokalnim zajednicama i udruženjima za socijalno ugroženu djecu. Za sprovođenje ovog dijela projekta, Savez općina i gradova FBiH odabrao je grad Gračanicu i Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Futura“ Gračanica.  Udruženje „Futura“ svojim djelovanjem teži upoznati i skrenuti pažnju lokalnoj, i široj zajednici, o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom i njihove porodice. „Futura“ nastoji postići novi pristup osobama sa invaliditetom te osigurati njihovo što veće uključenje u socijalni milje u kojemu žive. Kako bi podržali rad Udruženja i aktivnosti koje provode, Savez općina i gradova FBiH  je Futuri 16.01.2021. godine uručio vrijednu donaciju. Dodijeljeni su tableti, laptop, zaštitne maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju i brojne edukativne i društvene igre.

Kao drugi dio aktivnosti, planirana je brza analiza stanja zdravstvenih savjeta u FBiH. 04.02.2021. godine u Sarajevu je održan okrugli sto na temu „Kako povećati dobro zdravlje i dobrobit građana slijedeći principe Agende 2030 i trenutno stanje pandemije“. Predstavnici lokalnih zajednica iz Federacije BiH razmatrali su preporuke za uspostavu i unaprijeđenje rada zdravstvenih savjeta u FBiH.

Zdravstveni savjeti, njihovo funkcioniranje i umrežavanje su osnova za uspostavljanje zdravih gradova i općina koji brinu o zdravlju kroz intersektorski pristup u lokalnoj zajednici. Federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je osnivanje zdravstvenih savjeta na nivou lokalnih zajednica. Trenutne okolnosti (migracije, pandemija) su pokazale neophodnost veće uključenosti lokalnih zajednica po pitanju zdravlja i prevencije istog.

U toku je izrada analize stanja zdravstvenih savjeta na području Federacije BiH i seta preporuka za unaprijeđenje rada savjeta.

2. Socijalno mapiranje u općini Jajce

Socijalno mapiranje olakšava prikupljanje podataka kako bi se identificiralo koje grupe stanovništva trpe diskriminaciju, kako i po kom osnovu, kao i informacije o tome ko doživljava višestruke oblike diskriminacije i nejednakosti. Socijalno mapiranje omogućava integrisanje podataka o posebno ranjivim grupama stanovništva u procesu planiranja i  donošenja odluka u oblasti socijalne zaštite.

U martu 2021. godine počele su aktivnosti socijalnog mapiranja o odabranoj pilot općini – općini Jajce, s ciljem integrisanja podataka o izrazito ugroženim skupinama stanovništva u procesu planiranja i donošenja odluka u polju socijalne zaštite na lokalnom nivou. Savez općina i gradova FBiH provodi navedene aktivnosti u sklopu SoRi II projekta, uz podršku NALAS-a (Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope) i GIZ-a (Njemačkog društva za međunarodnu saradnju).

Proces socijalnog mapiranja proveden je u periodu od maja do juna 2021. godine od strane Udruženja/Udruge socijalnih radnika SBK/ KSB u saradnji sa Općinom Jajce i JU Centrom za socijalni rad Jajce. Odabrana ciljna skupina socijalnog mapiranja je romska populacija s područja općine Jajce. Općina Jajce dobit će tehničku podršku za integraciju ključnih zaključaka koji proizilaze iz socijalnog mapiranja u strateške/planske dokumente u području socijalne zaštite. Izvještaj o rezultatima socijalnog mapiranja finaliziran je u septembru 2021. godine.

Primarni cilj provedenog socijalnog mapiranja jeste da doprinese unapređenju položaja romske populacije te poboljšanju kvaliteta i uslova života, kao i da podstakne bolju integraciju romske populacije u lokalnu zajednicu za očuvanje kulture i tradicije Roma. Jedan od glavnih ciljeva je i izrada Akcionog plana za unapređenje položaja Roma na području općine Jajce za period 2021-2024. godine. Izrada Akcionog plana kao produkta socijalnog mapiranja može poslužiti za bolje planiranje općinskog budžeta i pribavljanje dodatnih sredstava za potrebe realizacije inkluzivnih programa i planova, te za bolju pripremljenost Općine za apliciranje na projekte domaćih i stranih organizacija. Izvještaj je izrađen u skladu sa Strategijama i Akcionim planovima za pitanje Roma u BiH.

U Sarajevu je 23. novembra održana radionica na temu „Socijalno mapiranje – LNOB metoda mapiranja“, u sklopu projekta „Socijalna prava za ranjive grupe (SoRi II)“, u organizaciji GIZ-a (Njemačkog društva za međunarodnu saradnju). Na radionici su predstavljeni rezultati prikupljenih podataka iz socijalnog mapiranja na području dvije lokalne zajednice iz BiH, Jajca i Bijeljine.

Radionici su prisustvovali predsjedavajući koordinacionog tijela za implementaciju SDG BiH (Ciljevi održivog razvoja), Ured Ombudsmana BiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstva rada i socijalne politike FBiH, predstavnici centara za socijalni rad, NVO koje rade na poboljšanju položaja romske populacije, te predstavnici Saveza općina i gradova Federacije BiH i Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Na radionici su razmatrane mogućnosti unapređenja oblasti socijalnih usluga, kao i mehanizmi za poboljšanu vertikalnu koordinaciju i razmjenu prikupljenih podataka na lokalnom nivou sa nadležnim institucijama na entitetskom/državnom nivou, u cilju unapređenja politika utemeljenih na dokazima s fokusom na LNOB (Leave No One Behind) kategorije.

1. i 2. decembra održana je regionalna konferencija (online) o „Izradi politika zasnovanih na dokazima na lokalnom i nacionalnom nivou na osnovu socijalnog mapiranja“.

3. Pet webinara na temu unaprijeđenja socijalnih pristupa

•    Day Care Centers (održan 03. decembra 2020)
•    Awareness Raising (održan 10. decembra 2020)
•    Social Dialogue Forum (održan 18. februara 2021)
•    Mobile Outreach Teams (održan 04. marta 2021)
•    Disaster Risk Management (održan 18. marta 2021)

4. E-learning kursevi

E-kursevi su dio e-learning platforme NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), a sadržaj kurseva jeste unaprijeđenje socijalnih pristupa. Svaki kurs traje četiri sedmice i održava se na engleskom jeziku:

  • Day-Care Centers
  • Awareness Raising
  • Mobile Outreach Teams 
  • Social Dialogue Forum 
  • Inclusive Disaster Risk Management
  • Minority Commissioner

E-kursevi za cilj imaju jačanje kapaciteta općina i gradova i općinskih i gradskih uprava u oblasti socijalne zaštite, kroz primjenu pristupa za pružanje socijalnih usluga koji će doprinijeti promociji socijalne inkluzije na lokalnom nivou i poboljšanju životnih uslova ranjivih kategorija stanovništva. Učesnici dobijaju priliku da poboljšaju svoje znanje o primjeni različitih pristupa u pružanju socijalnih usluga, kao i da razmijene iskustva i znanja sa svojim kolegama iz regije zapadnog Balkana. Nakon uspješnog završetka kursa, učesnici će dobiti certifikat izdat od NALAS-a.

E-kursevi su namijenjeni za:

Službenike koji se bave administrativnim poslovima u polju socijalne zaštite, uposlenike općina i gradova, službenike koji su motivisani da primijene stečeno znanje i da doprinesu poboljšanju općinskih/gradskih politika u polju socijalne zaštite, izabrane zvaničnike (načelnike, gradonačelnike, općinske i gradske vijećnike).

Općine i gradovi čiji predstavnici uspješno završe odgovarajući kurs će dobiti priliku da se u okviru projekta prijave za stručnu i finansijsku podršku neophodnu za uspostavljanje pristupa za pružanje socijalnih usluga. Projekat će također omogućiti općinama/gradovima i njihovim predstavnicima da aktivno učestvuju u klasterima za učenje („learning clusters“) koje će uspostaviti asocijacije lokalnih vlasti Zapadnog Balkana kao mehanizme za praktičnu razmjenu iskustava između stručnjaka u regionu.

5. Mreže za učenje (Learning Clusters)

Mreža za učenje je oblik saradnje i jačanja kapaciteta, koji okuplja zainteresovane strane iz vladinog i nevladinog sektora kroz dijeljenje istog radnog okruženja kako bi imali koristi od komplementarnog znanja i raznolikih iskustava za razvoj i proširivanje primjenjivih rješenja i uspješnih pristupa u relevantnim oblastima, garantujući ekonomska, socijalna i kulturna prava žena, djece i omladine, ljudi s posebnim potrebama, manjina, LGBTI zajednice i njihovo ravnopravno učešće u društvu.

Mreža za učenje, kao regionalni metod za razmjenu znanja i iskustava, je sastavljena od predstavnika zainteresovanih jedinica lokalne samouprave sa Zapadnog Balkana koje žele da primijene određeni socijalni pristup u svojoj zajednici, kao i asocijacija lokalnih vlasti i resursnih osoba koje su već implementirale uspješne prakse u okviru socijalnih pristupa.

Općina Kalesija i Centar za socijalni rad Kalesija su u okviru mreže za učenje „Inkluzivno upravljanje rizicima od katastrofa“ („Inclusive Disaster Risk Management“) dobili podršku u provođenju mapiranja potreba osoba sa invaliditetom i djece sa smetnjama u razvoju kao i njihovih porodica, s ciljem izrade Plana djelovanja s navedenim kategorijama u kriznim situacijama. Cilj aktivnosti je inkluzija socijalnog aspekta u DRR na području općine Kalesija i rezultat je provedenog istraživanja i ispitivanja potreba lica sa invaliditetom, djece sa smetnjama u razvoju i članova njihovih domaćinstava u tri mjesne zajednice: Zukići, Hrasno Donje i Vukovije Donje.

14. i 15. juna 2022. godine u Skoplju (Sjeverna Makedonija) je održan treći regionalni događaj razmjene znanja u organizaciji NALAS-a i uz podršku GIZ-a, koji je okupio općine i gradove iz regiona koji su implementirali neki od socijalnih pristupa u sklopu SoRi II projekta. Ovaj regionalni događaj ima za cilj da obezbijedi međusobnu razmjenu među stručnjacima iz 31 lokalne samouprave Zapadnog Balkana u oblasti socijalne inkluzije.

Iz FBiH, učešće na ovom događaju uzeli su predstavnici 3 lokalne zajednice -  Kalesije, Travnika i Jajca.

Tokom dvodnevnog seminara stručnjaci iz lokalnih samouprava Zapadnog Balkana raspravljali su o iskustvima, izazovima i rješenjima za implementaciju različitih socijalnih pristupa.

6. Drugi krug aktivnosti „Brze mjere socio-ekonomskog oporavka općina za ugrožene grupe u vrijeme krize COVID-19“

Putem Javnog poziva, Savez je odabrao tri JLS – Općinu Konjic, Grad Visoko i Općinu Centar Sarajevo. Vrijedne donacije su uručene Udruženju djece, roditelja i omladine sa cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic, Udruženju roditelja/staratelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama i korisnika dnevnog centra „Naše sunce“ sa sjedištem u Visokom i Centru za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju čiji je implementator Udruženje “Colibri” u općini Centar.

U sklopu ovih aktivnosti, u Sarajevu je 15.03.2022. održana konferencija „Mentalno zdravlje u lokalnim zajednicama“,  koju je Savez organizovao u saradnji sa Institutom za populaciju i razvoj. Na konferenciji se govorilo o ulozi lokalnih zajednica u zdravstvenim politikama te dobrim praksama i uspješnim primjerima JLS u FBiH u promicanju brige o mentalnom zdravlju svojih građana, kao i o utjecaju pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje građana. Konferencija  je održana s ciljem stvaranja podržavajućeg okruženja za stanovništvo i jačanja multisektorske saradnje ključnih lokalnih aktera u promociji i zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici te unapređenju usluga u ovoj oblasti.

7. Socijalno mapiranje u općini Travnik

Općina Travnik je druga općina iz FBiH u kojoj je testirana metodologija socijalnog mapiranja koju je razvio GIZ. 

Općina Travnik je socijalno mapiranje sprovela u okviru regionalne mreže za učenje, zajedno sa lokalnom organizacijom civilnog društva/konsultantskom kompanijom koja je angažovana. Odabrana ciljna skupina socijalnog mapiranja bila je romska populacija s područja općine Travnik.

Press povezano