SoRi II – Social Rights for Vulnerable Groups (Socijalna prava za ranjive grupe)

Datum projekta
-
SoRi II logo2
SoRi II logo

Savez općina i gradova provodi projekat „Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Nikoga ne zapostaviti“ (Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the Leave No One Behind Principle), uz podršku NALAS-a (Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope) i GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju).

Opći cilj projekta je pružanje podrške jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Kosovu i Albaniji da osiguraju ostvarenje socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava svojih građana, u skladu s principom „Nikoga ne zapostaviti“ (Leave No One Behind)  i ciljevima održivog razvoja (Sustainable Development Goals).

U sklopu projekta provode se sljedeće aktivnosti:

1. Brze mjere socio-ekonomskog oporavka općina za ugrožene grupe u vrijeme krize Covid-19 (Rapid municipal social-economic recovery measures in times of Covid-19 crisis)

Cilj ove aktivnosti je pružanje podrške i pomoći najugroženijim grupama stanovništva u Federaciji BiH, a prvi dio aktivnosti odnosi se na pružanje podrške lokalnim zajednicama i udruženjima za socijalno ugroženu djecu. Za sprovođenje ovog dijela projekta, Savez općina i gradova FBiH odabrao je grad Gračanicu i Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama „Futura“ Gračanica.  Udruženje „Futura“ svojim djelovanjem teži upoznati i skrenuti pažnju lokalnoj, i široj zajednici, o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom i njihove porodice. „Futura“ nastoji postići novi pristup osobama sa invaliditetom te osigurati njihovo što veće uključenje u socijalni milje u kojemu žive. Kako bi podržali rad Udruženja i aktivnosti koje provode, Savez općina i gradova FBiH  je Futuri 16.01.2021. godine uručio vrijednu donaciju. Dodijeljeni su tableti, laptop, zaštitne maske, rukavice, sredstva za dezinfekciju i brojne edukativne i društvene igre.

Kao drugi dio aktivnosti, planirana je brza analiza stanja zdravstvenih savjeta u FBiH. 04.02.2021. godine u Sarajevu je održan okrugli sto na temu „Kako povećati dobro zdravlje i dobrobit građana slijedeći principe Agende 2030 i trenutno stanje pandemije“. Predstavnici lokalnih zajednica iz Federacije BiH razmatrali su preporuke za uspostavu i unaprijeđenje rada zdravstvenih savjeta u FBiH.

Zdravstveni savjeti, njihovo funkcioniranje i umrežavanje su osnova za uspostavljanje zdravih gradova i općina koji brinu o zdravlju kroz intersektorski pristup u lokalnoj zajednici. Federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je osnivanje zdravstvenih savjeta na nivou lokalnih zajednica. Trenutne okolnosti (migracije, pandemija) su pokazale neophodnost veće uključenosti lokalnih zajednica po pitanju zdravlja i prevencije istog.

U toku je izrada analize stanja zdravstvenih savjeta na području Federacije BiH i seta preporuka za unaprijeđenje rada savjeta.

2. Testiranje metodologije socijalnog mapiranja u odabranoj JLS

Počevši od marta 2021. godine, sprovodit će se aktivnosti socijalnog mapiranja, s ciljem integrisanja podataka o izrazito ugroženim skupinama stanovništva, u procesu planiranja i donošenja odluka u polju socijalne zaštite.

Socijalno mapiranje olakšava prikupljanje podataka kako bi se identificiralo koje grupe stanovništva trpe diskriminaciju, kako i po kom osnovu, kao i informacije o tome ko doživljava višestruke oblike diskriminacije i nejednakosti. Aktivnosti socijalnog mapiranja su podržane od strane GIZ-a (Njemačko društvo za međunarodnu saradnju). Savez općina i gradova FBiH je za pilot općinu za sprovođenje metodologije socijalnog mapiranja odabrao općinu Jajce.

U martu 2021. godine održat će se online Trening za socijalno mapiranje, a samo socijalno mapiranje sprovodit će se u periodu od aprila do juna 2021. godine. Općina Jajce će također dobiti tehničku podršku za integraciju ključnih zaključaka koji proizilaze iz socijalnog mapiranja u strateške/planske dokumente u području socijalne zaštite.

3. Pet webinara na temu unaprijeđenja socijalnih pristupa

•    Day Care Centers (održan 03. decembra 2020)
•    Awareness Raising (održan 10. decembra 2020)
•    Social Dialogue Forum (održan 18. februara 2021)
•    Mobile Outreach Teams (održan 04. marta 2021)
•    Disaster Risk Management (održava se 18. marta 2021)

4. E-learning kursevi

Kursevi su razvijeni od strane NALAS-a, a sadržaj kurseva jeste unaprijeđenje socijalnih pristupa (Awareness Raising, Mobile Outreach Teams, Day Care Centres, Social Dialogue Forum, Emergency Responses and Disaster Risk Management). Detaljne informacije o kursevima, kao i vrijeme održavanja bit će naknadno objavljeni.