Održana Deseta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine

29.Feb.2024.
Predsjedništvo, 27.02.2024

Panel diskusija o usklađenosti zakonskih propisa na lokalnom nivou sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi će se održati krajem aprila sa učešćem predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Deseta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, održana je u utorak 27.02.2024. godine u Tešnju, u sali Općinskog vijeća.

Predsjedništvo je informisano o aktivnostima radnih tijela Saveza kroz rad komisija, kao i o presudi Ustavnog suda FBiH u vezi sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH koja ima pozitivan ishod za jedinice lokalne samouprave, te o aktivnostima Saveza u vezi sa Zakonom o električnoj energiji u FBiH.

Predsjedništvo je upoznato sa Izvještajem sa Prve vanredne sjednice Komisije za lokalnu samoupravu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH vezano za Zahtjev Saveza za hitno djelovanje u cilju osiguranja poštivanja principa vladavine prava i pravne sigurnosti, principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH, kao i o planiranoj Panel diskusiji na ovu temu koju će Savez, u saradnji sa Vijećem Evrope, organizirati krajem aprila u Sarajevu. Navedena panel diskusija će ukazati na zakašnjelu obavezu viših nivoa vlasti po pitanju harmonizacije zakonskih propisa sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

„U okviru Panel diskusije, raspravljat će se o odnosu vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine spram jedinica lokalne samouprave. Osim toga, na Desetoj sjednici Predsjedništva dotakli smo se Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH i njegove usklađenosti s drugim zakonima“, kazao je Mladen Mišurić - Ramljak, predsjednik Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH i načelnik općine Kiseljak.

Predsjednik Mišurić - Ramljak napomenuo je kako su predstavnici Saveza održali sastanak sa ministrom pravde Federacije Bosne i Hercegovine a razgovaralo se o koliziji Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH i Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH u pogledu donošenja pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta organa uprave i drugih službi. „Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH kaže da to donosi općinsko vijeće a Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH navodi kako to donosi načelnik odnosno gradonačelnik. Raspravljali smo i o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama za potopljeno zemljište u saradnji sa Federalnim ministrom prostornog uređenja gdje smo postigli kompromisno rješenje za donošenje novog Zakona a tiče se jedinica lokalne samouprave kojima je potopljeno zemljište, odnosno hidroakumulacija za proizvodnju električne energije“, pojašnjava predsjednik Mišurić - Ramljak.

Predsjedavajući Skupštine Saveza općina i gradova FBiH i načelnik općine Tešanj Suad Huskić, je naveo kako su se na Desetoj sjednici Predsjedništva Saveza razmatrale veoma bitne teme za rad jedinica lokalne samouprave, od električne energije do vodnih resursa i građevinskog zemljišta. „Savez općina i gradova FBiH je ozbiljna organizacija u kojem sudjeluju lokalne zajednice te ima svoja radna tijela. Lokalne zajednice imaju potrebu da insistiraju na boljem položaju kod viših nivoa vlasti“, istakao je Huskić.

Predsjedništvo Saveza je usvojilo zaključak da se prema Vladi i Parlamentu FBiH uputi inicijativa da se donese Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja u FBiH u cilju rješavanja ove problematike.

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 51 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 49/06 i 51/09), zakonski zastupnik jedinica lokalne samouprave pred vlastima u Federaciji Bosne i Hercegovine.