Odluka o uspostavljanju CED-a

Na osnovu člana 27. stav 1. tačka 21. Statuta Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 29/08) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 161/09 od 16.04.2009. godine, Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 17.04.2012. godine u Općini Stari Grad Sarajevo, d o n o s i

O D L U K U
O USPOSTAVLJANJU CENTRA ZA EDUKACIJU I DIJALOG
PRI SAVEZU OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
Ovom odlukom uspostavlja se Centar za edukaciju i dijalog pri Savezu općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 2.
Centar za edukaciju i dijalog će se baviti pružanjem usluga edukacije iz različitih oblasti relevantnih za lokalnu samoupravu članicama Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uspostavljanjem i vođenjem dijaloga između članica Saveza i viših nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e
U okviru projekta „Jačanje kapaciteta saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini" koji zajednički implementiraju Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodna kooperativna agencija saveza općina Kraljevine Holandije VNGInternational, a finansira Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju - Sida, predviđeno je uvođenje plaćenih servisa Saveza. U skladu s tim, a u vezi sa članom 12. stav 1. alineja 4., kojim je propisano da se djelatnost Saveza sastoji u realizaciji različitih aktivnosti, uključujući i obavljanje edukacionih aktivnosti, pri Savezu se uspostavlja Centar za edukaciju i dijalog (CED).

Sarajevo, 17.04.2012. godine                        Predsjednik Predsjedništva Saveza
Broj: 252-1/12                                               Vlado Alilović, s.r.