Općina Centar Sarajevo

Grb Centar

Općina Centar jedna je od devet općina Kantona Sarajevo i ujedno urbani, administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, zdravstveni, trgovinsko-uslužni centar Grada.

Općina Centar zauzima površinu od 33 km2 sa ukupnom dužinom granice od 43,3 km. Od toga su 16,7% naseljene površine. Oko 16 km zemljišta je u privatnom, a 17 km u državnom vlasništvu.

Općina Centar predstavlja izrazitu planinsku oblast sa 64,6% prostora koji se nalazi na iznad 700 m.n.v. 30,5% prostora pripada brdskom rejonu od 550-700 m.n.v, dok nizijskom rejonu pripada svega 4,5% teritorije.

U Kantonu Sarajevo graniči na istoku sa Općinom Stari Grad, na zapadu sa Općinama Novo Sarajevo i Vogošća, a na sjeveru jednim manjim djelom sa Općinom Ilijaš. Na jugu graniči sa BiH entitetom Republika Srpska.

Iako jedna od manjih općina Kantona Sarajevo, prema popisu stanovništva iz 2005 godine, ovu općina naseljava 70.294 stanovnika sa gustinom naseljenosti preko 2.130 stan/km2, što je čini jednom od gušće naseljenih općina Kantona. Od tog broja 46.840 je radno aktivno stanovništvo.

Organizaciju vlasti Općine Centar čini Općinsko vijeće u čiji sastav se biraju vijećnici na redovnim općinskim izborima koji se organizuju svake četiri godine. Neposrednim odlučivanjem birača, bira se općinski načelnik koji rukovodi jedinstvenim  organom uprave (218 stalno zaposlenih) sa timom koji čine: sekretar organa državne službe i 12 pomoćnika načelnika.

U Općini, na osnovu Pravila mjesne zajednice djeluje 15 mjesnih zajednica, umjesto ranijih 26. U ovim osnovnim jedinicama lokalne samouprave građanima se pružaju sve bitne informacije, a izdaju im se i pojedini dokumenti iz nadležnosti Službe za opću upravu. Predstavnici svih mjesnih područja (30) uključeni su u savjete mjesnih zajednica koji imaju četverogodišnji mandat.

Načelnik
Srđan Mandić
Adresa
Mis Irbina 1
Poštanski broj
71000
Telefon
Centrala
E-Mail
srdjan.mandic@centar.ba
Koordinator za rad sa Savezom
Tarik Hadžiomerović
E-mail koordinatora
tarik.hadziomerovic@centar.ba

43.857245, 18.413183

Teritorijalna veličina (km2)
33.00
Broj stanovnika
70143

Povezano